Industriområdet

Industriområdet på Sandnes

På denne siden vil vi vise industriområdet på Sandnes slik det ligger i dag 2010. Samtidig vil vi i korthet fortelle hva bygningene ble benyttet til (navn på bygningene) i prosessen med å foredle råmalmen.

Kilde: Sulitjelmabanen.

Tekst til bildet: Sporplan for Lomi stasjon. På Lomi st. ble sporene inn til mekanisk verksted fjernet rundt ett år før nedleggelsen på grunn av bygging av nytt verksted.

Høsten 2009 startet en stor opprydding på industriområdet. Bildene her er tatt før denne oppryddingen startet. Vi ser tydelig på noen av bildene at behovet for rydding absolutt var til stede. I tillegg har det vært - og er fortsatt - mange private som tar seg til rette og kvitter seg med søpla si på og i nærheten av området, til tross for at en får levere det meste gratis på Iris Fauske. Vi nevner i fleng: avskiltede biler, bilvrak, dekk i alle dimensjoner, sykler, kjøkkeninnredninger, vaskemaskiner, solarium, toalett, trebåt, trevirke, lastebil, Statoil-tilhenger, gamle bilmotorer, osv, osv. Blandt alt finner vi også maskiner og anleggsredskaper fra gruvedriften som i dag er i privat eie, og som trolig blir tatt vare på for fremtiden.

Selve bygningsmassene begynner nå å bære preg av forfall på grunn av manglende vedlikehold og hærverk. Så og si alle vindusrutene på hele området er knuste. Vi har til og med hørt kommentarer fra foreldre som lot ungen kaste stein på vindusrutene; "det var nå så artig for ungen når han traff ruta"....

OVERSIKTSKART OVER INDUSTRIOMRÅDET PÅ SANDNES 


 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29    

Renseanlegg for Lomianlegget, bygd i 1972

Lokomotivstall

Hyttekontor, administrasjonen for smeltehytta

Kompressorrom

Lager for elektrodemasse, senere nye inntqak for kvartslager (se pkt. 6)

På 1980 tallet ble dette konsentratlager for kobberkis

Smeltehytta

Terminorbygget

Fabrikkpipa, i dag revet

Kis-silo

Syreanlegg for flotasjonen

Lagerhus for kjerneborestaver

Transformatorstasjon

Forbrenningsanlegg (Brenneriet)

Flotasjonen

Propanlager

Del av flotasjonsverket (som da var Nord-Europas største trebygning), i nyere tid fagforeningskontor

Mekanisk verksted (Mekken), i dag Sikkerhetsglass Norge AS sine produksjonslokaler

Olje- og gasslager

B-blokka, tekniske rom, garderober, spisesal (del av Lomi-anlegget

Tidliger bilverksted, i dag firma Andreas Moan

Vaskehall

Råmalm siloer

Knuseri

Grunnstollbadet med inngang til gruven - i dag Besøksgruva

Gruvelager

Svingskive, denne er demontert og fjernet i dag

FØRST NOEN GAMLE BILDER - KILDE ANGITT UNDER HVERT BILDE.

Kilde: Opprøret på Langvannsisen.

Tekst til bildet: Bedriftsområdet på Sandnes. Oppe på bildet ser en till av Giken, nedenfor til høyre butikk-brakka, nedenfor igjen Sandneshaugen, mot det gamle knuseriet "Klampenborg" som var møtested for arbeids-lederforenidngen. Klampenborg og Olaf Hansen-brakka måtte rives på grunn av det nye flotasjonsanlegget (vaskeriet).

Kilde: Opprøret på Langvannsisen.

Tekst til bildet: Starten på nytt vaskeri for A/S Sulitjelma Gruber på Sandnes. Til venstre: Knuseriet-Flotasjonen med alle bygninger er nå borte, og alle nye avdelinger i flotasjonsprosessen er støpt i betong.

Sandnes industriområde. Den lange bygningen til venstre er den gamle Flotasjonen. Huset øverst i lia til venstre i bildet  er "Mellomstasjonen". De fire husene på rekke og rad midt på bildet ligger på Sandneshaugen, hvor huset til høyre er "Kåfjordbrakka". Alle fire husene står der den dag i dag. 

Kilde: Fotosamling Hemminghytt. Fotograf usikkert.

28.05.2011. Dagens Sandnes Industriområde i forgrunnen, med Giken og Hankenflåget i bakgrunnen. Sandnesbekken (eller Gikenbekken) til venstre, med Gikenelva midt på bildet. 

30.04.1972. Lokomotivstallen på Sandnes, dreieskiva foran bygningen til høyre. Til venstre Smeltehytta, med fabrikkpipa midt opp bak lokstallen.

Kilde: Norsk jernbaneklubb, Fotosamling. Fotograf: Ulf Berntsen, publisert etter tillatelse. 

18.04.2004. Lokomotivstallen på industriområdet på Sandnes i dag, forfallet har kommet langt. Og bedre fatt er det ikke med den gamle smeltehytta i bakgrunnen; austavinden blåser nå rett igjennom bygningen. En fare for omgivelsene.

06.07.1966. Mekanisk verksted, Lomi, som sto ferdigbygd i 1916. I bakgrunnen skimtes Flotasjonen til høyre, Råmalmsiloene og det nye Knuseriet. Den røde bygningen til venstre for nye knuseriet er det gamle knuseriet med endestasjon for linbanene. På bildet ser vi  Lomi Stasjon på Sandnes litt til høyre og midt på bildet under gangbanen for kran som bl.a. transporterte plater fra platelageret til høyre og inn på Mekaniske verksted. Det hvite huset øverst i lia til venstre i bildet  er "Mellomstasjonen".

Kilde: Norsk jernbaneklubb, Fotosamling. Fotograf: Ulf Berntsen, publisert etter tillatelse. 

20.07.1967. Lomi Stasjon på Sandnes.

Kilde: Norsk jernbaneklubb, Fotosamling. Fotograf: Ulf Berntsen, publisert etter tillatelse. 

18.04.2004. Det nye Mekanisk verksted eller "Mekken". Idag produksjonslokaler for Sikkerhetsglass Norge AS.

Kilde: Det Sulitjelma som var...

Tekst til bildet: Med optimistisk tro på fremtiden. Sulitjelma Smeltehytte, verdens første elektriske kobber-smelteverk under reising 1928/29.

Smeltehytte i 2009. Vinterstormene har begynt rivearbeidene på den store bygningen. I dag blåser austavinden tvers igjennom bygningen...

Råmalmsiloene med Flotasjonen nedenfor. 17.05.2010.

Industriområdet på Sandnes 2009

Industriområdet på Sandnes 2009. Den blå bygningen til venstre i bildet er kis-siloene, så følger tidligere Terminor sitt produksjonsbygg, og til høyre for den igjen (tilbaketrukket) smeltehytta. Denne har i flere år etter stansen i gruvedriften vært nyttet til å huse produksjon av sandblåsesand.

Industriområdet på Sandnes. Den grå betongkolossen er Flotasjonen. Blå bygning til høyre er lagerhus for kjerneborestaver.

I forgrunnen Lomi-anlegget eller "Mekken". I dag er dette flotte bygget overtatt av Sikkerhetsglass Norge AS som har pusset opp bygget og startet opp glassproduksjon. Det blå bygget bak "Mekken" er Smeltehytta, til høyre for den Lokstallen og til venstre del av Terminorbygget. 17.05.2010.

Grunnstollbadet med inngang til gruvene. I dag Sulitjelma Besøks-gruve. 17.05.2010.

Om grunnstollen skriver Kjell Lund Olsen i "Tur på gamle tomter - Giken":

"Grunnstollen

Stollen skulle gå fra Sandnes til Giken gruveområde. Arbeidet ble påbegynt i 1900 og man gikk inn i fjellet i høyde med "inngangsloftet" til det blivende sjeidehuset. I 1908 var arbeidet omsider kommet så langt at man fikk gjennomslag til Giken gruve. Dermed kunne malmen fra Gikens "dypere nivåer" fraktes ut gjennom Grunnstollen til sjeidehuset på Sandnes. Fra 1914 var det elektriske lokomotiv som besørget transporten i stollen.

I 1936 begynte man arbeidet med Sorjus stoll. Gjennom denne stollen skulle man nå gruveområdene i Hankabakken og Ny-Sulitjelma. Stollen startet 410 meter inne i Grunnstollen og dreide mot øst innover i fjellet. Automatiske togsignaler fra munningen av grunnstollen og forbi Sorjuskrysset ble tatt i bruk 1960. Et bad med nybygd østdel tatt i bruk i 1960.

I 1960 startet verket arbeidet med ny hovedsjakt for Giken-Charlotta gruve. Sjakta, som ble anlagt langt inne i Grunnstollen, fikk navnet Kjell Lund sjakt etter administrerende direktør ved hovedkontoret. I 1964 kunne anlegget tas i bruk. Sjakta gikk da ned til nivå - 300 og skulle frakte opp malm fra nivå - 233. Senere ble sjakta forlenget videre nedover.

I 1966 ble det ved kasse 12 utstrosset en lengde på 120 meter, for å kunne foreta forbikjøringer med to vognsett. Fra enden av Grunnstollen, 1 650 meter innenfor åpninga, ble det på 1970-tallet fullprofilboret en sjaktheis ned til  -233. Dette var den såkalte Robbins heis, en heis for ren persontransport."


Se alle bildene under fanen BILDER.

Kilde: Det Sulitjelma som var...

Tekst til bildet: Med optimistisk tro på fremtiden. Sulitjelma Smeltehytte, verdens første elektriske kobber-smelteverk under reising 1928/29.